Zorba

Kander Stein

premiéra: 16. 3. 1979
Dokumenty

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci

Program k inscenaci
Libreto / Joseph Stein, překlad / Ivo T. Havlů