Eduard Gabaj

choreograf / Balet
 

/ Repertoár - archiv

26. 9. 1954
17. 6. 1954
19. 5. 1954
20. 2. 1954
15. 11. 1953
27. 9. 1953